NN 17/2021 (19.2.2021.), JAVNI NATJEČAJ - Općina Lećevica
Klasa: 112-02/21-01/01
Urbroj: 2134/03-03-01-21-1 od 18 II. 2021. (952)
Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Lećevica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lećevica na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
– referent – administrativni referent/ica, uz probni rad od jednog mjeseca.
Opći uvjeti za prijam u službu:
– punoljetnost,
– hrvatsko državljanstvo,
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
– srednja stručna sprema pravne ili ekonomske struke ili gimnazija
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit,
– položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani
– poznavanje rada na računalu.
Natjecati se mogu osobe oba spola.
Natjecati se mogu i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku godine dana od prijma u službu.
Kandidat koji nema završen program osposobljavanja mora se stručno osposobiti i položiti ispit do polaganja državnog stručnog ispita.

 

- Izjava po članku 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

- Podaci o plaći i opis radnog mjesta

- Poziv na prethodnu pisanu provjeru znanja i sposobnosti kandidatana