Naslovna942x276

PPULecevicaOvim planom utvrđuju se uvjeti za uređenje općinskog područja, korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju zemljišta. Njime se utvrđuju i uvjeti za zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini. Takav plan sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje općine. Njime se može utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja na teritoriju općine.

 

 

 

 


- Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja općine Lećevica


Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica (2023. godina) 

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Odluka o izradi II. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lećevica

- Konačni prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Lećevica

 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica (2020. godina) 

Zaključak o ispravku naziva Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lećevica

-  Obavijest o izmjeni i dopuni PPU Općine Lećevica - Ministarstvo državne imovine

Obavijest o izmjeni i dopuni PPU Općine Lećevica - Općine i gradovi

 

 Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica (2015. godina)

pdf buttonTekstualni dio Plana

>pdf button Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

pdf button Građevinska područja 1   pdf buttonGrađevinska područja 2
pdf button Građevinska područja 3   pdf button Građevinska područja 4

pdf button Građevinska područja 5

 

pdf button Građevinska područja 6

 

Izvod iz PP SDZ

 

 

pdf buttonKorištenje i namjena

 

 

pdf buttonCestovni promet   pdf button Energetski sustavi

pdf buttonVodoopskrbni sustavi

 

pdf button Pošta i telekomunikacije

pdf button Prirodna i graditeljska baština

 

pdf button Područja posebnih ograničenja u korištenju

pdf button Ekološka mreža    

 

 

 Prostorni plan uređenja Općine Lećevica (2008. godina)

pdf buttonTekstualni dio Plana

pdf buttonKorištenje i namjena prostora       pdf buttonInfrastrukturni sustavi
pdf buttonUvjeti korištenja i zaštita prostora   pdf buttonGrađevinska područja 1
pdf button Građevinska područja 2   pdf button Građevinska područja 3
pdf button Građevinska područja 4   pdf button Građevinska područja 5

pdf buttonGrađevinska područja 6

 

pdf buttonGrađevinska područja 7

 

  

Obavijest o izmjeni i dopuni PPU Općine Lećevica

Izmjene Prostornog plana Općine Lećevica

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Odluka o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lećevica

Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Lećevica

 

 

 

Detaljni plan uređenja "Gospodarske zone Bočine (Lećevica)"

 

izbori lokalni 2021 logo za web

 

 

Imovina Logo

 

Ra Lasta LOGO 760x646 1