Obavijest o pokrenutom otvorenom postupku javne nabave za Predmet nabave: nabava komunalne opreme za selektivno sakupljanje otpada.

Općina Lećevica je kao naručitelj pokrenula otvoreni postupak javne nabave Predmet nabave je nabava komunalne opreme za selektivno sakupljanje otpada

-PEHD kontejneri zapremine 1100 l za prikupljanje papira ,komada 45( četrdeset pet), za prikupljanje plastike, komada 45( četrdeset pet), i stakla, komada 45( četrdeset pet);

- metalni otvoreni kontejner za glomazni otpad zapremine 5m3  u zelenoj boji, komada 5( pet),

-  Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Žabe, min. zapremine 50 litara,komada 1( jedan) ;za sakupljanje stakla, Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Medvjeda, min. zapremine 50 litara, komada 1(jedan) za sakupljanje plastike Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Delfina, min. zapremine 80 litara, za sakupljanje papira, komada 1( jedan),

-koš za mješoviti otpad,min zapremine 35 litara u zelenoj boji ,komada 10( deset)

– sve novo, nekorišteno, koji udovoljava tehničkim specifikacijama natječaja,

Procijenjena vrijednost nabave je 460.000,00  kn.

Sukladno članku 23. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/2011, 83/2013) otvoreni postupak javne nabave započinje danom slanja Poziva na nadmetanje.

Naručitelj-Općina Lećevica je na dan 24. rujna 2013. godine odaslala Poziv na nadmetanje za nabavu komunalne opreme za selektivno sakupljanje otpada

-PEHD kontejneri zapremine 1100 l za prikupljanje papira ,komada 45( četrdeset pet), za prikupljanje plastike, komada 45( četrdeset pet), i stakla, komada 45( četrdeset pet);

- metalni otvoreni kontejner za glomazni otpad zapremine 5m3  u zelenoj boji, komada 5         ( pet),

-  Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Žabe, min. zapremine 50 litara,komada 1( jedan) ;za sakupljanje stakla, Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Medvjeda, min. zapremine 50 litara, komada 1(jedan) za sakupljanje plastike Vanjska kanta za selekciju otpada u obliku Delfina, min. zapremine 80 litara, za sakupljanje papira, komada 1( jedan),

-koš za mješoviti otpad,min zapremine 35 litara u zelenoj boji ,komada 10( deset)

– sve novo, nekorišteno, koji udovoljava tehničkim specifikacijama natječaja

u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske, broj objave: 2014/S 002-0044693

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.


Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u elektronskom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RepublikeHrvatske:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=450493

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti i u papirnatom obliku na adresi: Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica, radnim danom od 7:30 do 15:30 sati, najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuditelj mora dostaviti ponudu složenu, uvezanu u cjelinu i zapakiranu u zatvorenoj omotnici, koja mora biti adresirana na adresu Naručitelja: Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica, mora imati naznaku :NABAVA KOMUNANE OPREME

-Evidencijski broj: EVM-01/14,

- naznaka »NE OTVARAJ«.

i mora imati naziv i adresu ponuditelja.

Ponude se moraju dostaviti Naručitelju neposredno ili preporučeno putem pošte najkasnije do isteka roka za dostavu ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.listopada 2014. godine do 12:00 sati. Ponuda se dostavlja na adresu: Općina Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1, 21202 Lećevica i mora biti uvedena u Upisnik o zaprimanju ponuda do isteka krajnjeg roka za dostavu ponude.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 15.listopada 2014.godine u 12:00 sati.